คอร์ส Accounting และ Finance ในออสเตรเลีย

ข้อมูลหลักสูตรการบัญชี และการเงิน ในประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก ในด้านจุดหมายปลายทางไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยการเรียนต่อด้านการบัญชีและการเงินในออสเตรเลียนั้น จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้กับตลาดการเงินที่หลากหลายในการแข่งขันเศรษฐกิจโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจะมีเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาการบัญชีและการเงินที่หลากหลาย โดยแต่ละสาขาวิชาจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เลือกเรียน

การบัญชีที่จะได้เรียนจะเกี่ยวข้องกับการรายงาน และการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน สำหรับธุรกิจหรือองค์กรเป็นหลัก เช่น การลงทุน การกู้ยืม การให้กู้ยืม การจัดทำงบประมาณ และอื่น ๆ

หลักสูตรการเงินในออสเตรเลีย ได้รับการรับรองโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น CPA (Certified Public Accountant) เมื่อสำเร็จหลักสูตรเหล่านี้ นักเรียนจะได้รับความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารเวลา การคิดเชิงวิพากษ์ และอื่น ๆ ทำให้สามารถทำงานได้หลากหลายตำแหน่ง เช่น นักบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักบัญชีการจัดการ และอื่น ๆ

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

ประเภทหลักสูตรด้าน การเงิน และการบัญชี

Diploma in Accounting and Finance

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจพื้นฐาน ของขอบเขตการบัญชีและการเงิน และทักษะในการจัดการธุรกรรมทางการเงิน หลักสูตรนี้จะครอบคลุมวิชาสำคัญต่าง ๆ เช่น การบัญชี การสร้างแบบจำลองทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญานี้ อาจมีสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือทำงานในฐานะนักบัญชีภาษี หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ปริญญาตรี Accounting and Finance

A bachelor's degree in accounting and finance (BAF) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่จะเจาะลึกหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงสถาบันการเงิน ระบบการตลาด การธนาคาร และการจัดการ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์การลงทุน และการจัดการทางการเงิน อย่างไรก็ตามก็จะได้เรียนรู้ในวิชาพาณิชยศาสตร์ เช่น การบัญชี คณิตศาสตร์ และการศึกษาธุรกิจ ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน

BAF เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมเศรษฐศาสตร์ การจัดการ ภาษี การบริหารความเสี่ยง การบัญชีต้นทุน กฎหมายธุรกิจ และอื่น ๆ เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะสามารถเรียนต่อในระดับสูงกว่าได้ เช่น MBA in finance หรือ M.Com in finance หรือมีโอกาสทางอาชีพต่าง ๆ เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน หรือเลขานุการบริษัท

ปริญญาโท Accounting and Finance

ปริญญาโทสาขาการบัญชี และการเงินเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่ แนวปฏิบัติทางการบัญชี และการควบคุม และช่วยให้คุณเข้าใจบริบทขององค์กร รวมถึงมุ่งเป้าไปที่ความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะด้านการบัญชี และการเงินในประเทศออสเตรเลีย

หลังจากจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และทักษะด้านตัวเลข และเรียนรู้ที่จะโน้มน้าวผู้อื่นโดยสนับสนุนการตัดสินใจด้วยตัวเลข

ปริญญาเอก Accounting and Finance

หลักสูตร PhD accounting and finance เป็นหลักสูตรด้านการวิจัยเป็นหลัก ที่มีฝึกอบรมนักเรียนในหัวข้อวิชาขั้นสูง เช่น financial theory, financial markets, corporate finance, accounting และ auditing นักเรียนจะได้มีโอกาสทำการวิจัยอิสระ และผลิตผลงานทางวิชาการต้นฉบับที่มีส่วนสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการเงิน และการบัญชี

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบัญชีในประเทศออสเตรเลีย จะสามารถประกอบอาชีพในภาควิชาการในฐานะอาจารย์ และนักวิจัยได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในตำแหน่งวิจัยในภาครัฐ และบริษัทที่ปรึกษาได้อีกด้วย

ทุนการศึกษา

ออสเตรเลียมีทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน ที่หลากหลายซึ่งสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเงินในการเรียนต่อ โดยรัฐบาลออสเตรเลีย และหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงจากมหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชน ดังนี้ 

ทุนการศึกษา

โดย

รายละเอียด

Global Curtin Scholarships - Australian Year 12 Scholarship

Curtin University

25% off their first-year tuition fee.

ANU PhD Scholarships

The Australia National University 

$34,000

Richard Cullen and Siu-Kuen Chan Scholarship at International House

The University of Melbourne

$7000

ANU College of Business and Economics Postgraduate Merit Scholarship

Australian National University

50% domestic fee tuition waiver

Undergraduate Academic Excellence International Scholarship

University of Technology Sydney (UTS)

25% domestic fee tuition waiver

อาชีพ

The Bureau of Labor Statistics (BLS) เป็นโครงการที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน - ได้สำรวจงานยอดนิยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินจะเติบโต 4% ในช่วงปี 2019-2029 นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาบัญชีและการเงินในออสเตรเลีย ยังสามารถเติบโตด้านอาชีพได้อย่างรวดเร็วด้านการเงิน โดยได้รับเงินเดือนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ $87,850 และนี่คืออาชีพอันดับต้น ๆ ในสาขาการเงิน

ค่าตอบแทน

เงินเดือนการบัญชีและการเงิน โดยเฉลี่ยในออสเตรเลียคือ $99,500 โดยตำแหน่งระดับเริ่มต้น ได้ได้ค่าจ้างเฉลี่ยที่ $82,611 ต่อปี ในขณะที่พนักงานที่มีประสบการณ์มากจะมีรายได้สูงถึง $161,850 ต่อปี

รายละเอียดงาน

ระดับค่าจ้างเฉลี่ย

Chartered accountants

$197,600

Business consultants

$74,100

Tax advisor

$118,750

Economist

$114,590

Company Secretary

$120,000

Stockbroker

$90,000

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน Accounting and Finance ในออสเตรเลีย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน Accounting and Finance ในออสเตรเลียได้จากการจัดอันดับ โดย QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

Rank

University

Acceptance rate

1

The University of New South Wales

30%

2

The University of Melbourne

70%

3

The University of Sydney

30%

4

Monash University

40%

5

Australian National University

35%

6

The University of Queensland

40%

7

University of Technology Sydney

30%

8

Macquarie University

54%

9

Deakin University

75%

10

RMIT University

22%

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

คำถามเกี่ยวกับ Accounting and Finance

ความแตกต่างระหว่างการบัญชี และการเงิน คืออะไร?

การบัญชีหมายถึง กระแสเงินสด เข้าและออกจากธุรกิจ หรือสถาบันในแต่ละวัน ส่วนการเงินเป็นคำที่กว้างกว่า ซึ่งหมายถึงการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน และการวางแผนการเงินในอนาคต

ทำไมออสเตรเลียจึงเป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อการเรียนต่อการบัญชีและการเงิน?

ออสเตรเลียมีชื่อเสียงในด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และการเชื่อมโยงทางธุรกิจระดับโลก ซึ่งสามารถมีโอกาสทำงานกับบริษัทชั้นนำหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย นอกจากนี้ เงินเดือนของการทำงานด้านบัญชีและการเงิน โดยเฉลี่ยในออสเตรเลียอยู่ที่ $99,500 ต่อปี

ทำไมควรเรียนต่อการบัญชี ที่ออสเตรเลีย?

ออสเตรเลียโดดเด่นในเรื่องการจ้างงานที่สูง ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีโอกาสในการทำงานที่ดี เนื่องจากประเทศนี้มีทางเลือกด้านการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด พร้อมด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง และศักยภาพในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น

โอกาสในการทำงานด้าน การบัญชีและการเงิน? 

ระดับเงินเดือนโดยเฉลี่ย สำหรับการบัญชีในออสเตรเลียอยู่ที่ $99,500 ต่อปี ตำแหน่งระดับเริ่มต้นมีค่าจ้างเฉลี่ยที่ $82,611 ต่อปี ในขณะที่พนักงานที่มีประสบการณ์มากจะมีรายได้สูงถึง $161,850 ต่อปี เช่น ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นักบัญชีชาร์เตอร์ด นักวิเคราะห์ข้อมูล นักเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos