หลักสูตรการพยาบาล ในออสเตรเลีย

เรียนต่อ Nursing ที่ประเทศออสเตรเลีย

การศึกษาระดับปริญญาการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในด้าน healthcare chain ซึ่งจะเป็นสิ่งที่รับประกันความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล พยาบาลจะมีหน้าที่ตั้งแต่การวินิจฉัยที่แม่นยำ ไปจนถึงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข

ความรับผิดชอบด้านการพยาบาลจะมีความหลากหลาย โดยครอบคลุมถึงเรื่องการตัดสินใจอย่างเฉียบพลัน การฉีดวัคซีนในโรงเรียน และการติดตามผู้ป่วยในระยะยาว ซึ่งมีหน้าที่สำคัญ ได้แก่ การตรวจร่างกาย การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การให้ยา และการประสานงานการดูแลกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

ประเภทของหลักสูตร Nursing ในออสเตรเลีย

Bachelor of Nursing

ปริญญาตรีสาขาการพยาบาลในออสเตรเลีย นำเสนอการศึกษาแบบไดนามิกที่เริ่มต้นด้วยประสบการณ์ทางคลินิกแบบลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่วันแรก ภายใต้การแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ นักเรียนจะมีส่วนร่วมกับทีมดูแลสุขภาพสหสาขาวิชาชีพในหลากหลายสาขา เช่น การดูแลแบบเฉียบพลัน/กึ่งเฉียบพลัน การดูแลทางการแพทย์และศัลยกรรม การดูแลผู้สูงอายุ กุมารเวชศาสตร์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การพยาบาลชุมชน และการพยาบาลด้านสุขภาพจิต

หลักสูตรนี้ผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับทักษะการปฏิบัติ โดยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเรียนรู้แบบจำลองเพื่อให้แน่ใจว่ามีรากฐานที่แข็งแกร่ง และครอบคลุมวิชาสำคัญต่าง ๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การพยาบาลขั้นพื้นฐาน สุขภาพของชนพื้นเมือง การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งด้วยประสบการณ์วิชาชีพตลอดทั้งหลักสูตร ปริญญาตรีสาขาการพยาบาลจะเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในด้านการดูแลสุขภาพ

Master’s of Nursing

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการพยาบาลในประเทศออสเตรเลีย เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งได้รับการรับรองโดย Australian Nursing and Midwifery Accreditation Council โดยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับบทบาทด้านการดูแลสุขภาพในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ระบบการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติการพยาบาล และการดูแลตลอดช่วงชีวิต นักเรียนยังได้รับทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลสุขภาพจิต การพยาบาลสุขภาพชุมชน และการพยาบาลผู้ป่วยเฉียบพลัน และตลอดหลักสูตรนักเรียนจะได้สะสมประสบการณ์วิชาชีพหลายชั่วโมงในสถานพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน บริการด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพชุมชน และโรงเรียน

PhD in Nursing

PhD หรือปริญญาเอกด้านการพยาบาลในประเทศออสเตรเลีย เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการวิจัย ซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการพัฒนาความรู้ในสาขาของตน หลักสูตรนี้จะผสมผสานประสบการณ์วิชาชีพเข้ากับการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยเน้นแนวทางการวิจัยเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

หลักสูตรจะประกอบด้วยรายวิชา และองค์ประกอบการวิจัยที่สำคัญ ซึ่งจะมีการทำวิทยานิพนธ์ รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมการวิจัยภาคบังคับ ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโครงการวิจัยรายบุคคล

นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเต็มเวลา หรือนอกเวลาได้ โดยมีระยะเวลามาตรฐาน 3 ปีสำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา และ 6 ปีสำหรับการเรียนแบบนอกเวลา (ไม่รวมการลาพักร้อนที่ได้รับอนุมัติ)

ทุนการศึกษา

ออสเตรเลียมีทุนการศึกษาหลายทุน เพื่อสนับสนุนนักศึกษาพยาบาลในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Resthaven Undergraduate Nursing Scholarship at the University of Adelaide

ทุนการศึกษานี้สนับสนุนทางการเงินแก่นักเรียนพยาบาลระดับปริญญาตรี ที่ University of Adelaide โดยจะได้รับเงิน $5,000 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี

Victorian Government Mental Health and Wellbeing Workforce Scholarship programme

เป็นโครงการของ Victorian Government โดยจะมอบทุนการศึกษามากมายสำหรับผู้เชี่ยวชาญในสาขาสุขภาพจิต เช่น Mental Health Nurses, Social Workers, Occupational Therapists, Psychologists, Alcohol and Other Drug Practitioners และอื่น ๆ ซึ่งทุนการศึกษาจะประกอบไปด้วย Victorian Psychiatric State Enrolled Nursing Grants และ Victorian Postgraduate Mental Health Nurse Scholarships 

The Johnson Nursing Scholarship at the University of Sydney

ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ University of Sydney's Susan Wakil School of Nursing and Midwifery มูลค่า $5,000 ซึ่งจะช่วยเหลือนักเรียนที่ขัดสนด้านการเงิน มีเกณฑ์คุณสมบัติ ได้แก่ การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา หรือได้รับการตอบรับเข้าเรียนแบบไม่มีเงื่อนไข และผู้รับจะต้องยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษานี้มาก่อน

อาชีพ

หลังเรียนจบการพยาบาล นักเรียนจะมีโอกาสในการทำงานอันหลากหลาย และนี่คืออาชีพยอดนิยม

ค่าตอบแทน

เงินเดือนพยาบาลโดยเฉลี่ย ในออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ $80,000 ต่อปี หรือเทียบเท่ากับ $41.00 ต่อชั่วโมง โดยทั่วไปตำแหน่งระดับเริ่มต้นเริ่มด้วยประมาณ $69,600 ต่อปี ในขณะที่พยาบาลที่มีประสบการณ์สูง จะได้รับรายได้สูงถึง $101,490 ต่อปี

มหาวิทยาลัยดังด้าน Nursing ในออสเตรเลีย

ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน nursing ในออสเตรเลียได้จากการจัดอันดับ top 10 nursing universities โดย QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

  1. The University of Sydney
  2. Monash University
  3. The University of Melbourne
  4. University of Technology Sydney
  5. Griffith University
  6. Queensland University of Technology
  7. Deakin University
  8. The University of Queensland
  9. Australian Catholic University
  10. Western Sydney University
ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร Nursing ในออสเตรเลีย

คุณสมบัติสมัครเรียนต่อหลักสูตรพยาบาล ในประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง?

หากต้องการเรียนปริญญาตรี สาขาพยาบาลในประเทศออสเตรเลีย โดยทั่วไปคุณจะต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า และมีข้อกำหนดเบื้องต้นบางประการ เช่น วิชาชีววิทยา และเคมี นอกจากนี้นักเรียนต่างชาติจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL

อาชีพที่ได้ค่าตอบแทนสูง หลังจากเรียนจบพยาบาลในออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง?

อาชีพหรืองานที่ได้รับค่าตอบแทนสูง หลังจากจบการพยาบาลในออสเตรเลีย ได้แก่ nurse manager และ clinical nurse specialist โดยอาชีพหรือตำแหน่งเหล่านี้มักต้องมีการศึกษา และประสบการณ์เพิ่มเติม

หลักสูตรการพยาบาลที่สุดในออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง?

Bachelor of Nursing (Advanced Studies) ที่ University of Sydney Susan Wakil School of Nursing and Midwifery คือสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย ด้านการพยาบาล โดยการจัดอันจาก QS World University Rankings by Subject 2023

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos