หลักสูตร Physiotherapy ในออสเตรเลีย

เรียนต่อด้านกายภาพบำบัด ในออสเตรเลีย

โดยทั่วไปหลักสูตรกายภาพบำบัดของออสเตรเลีย จะมีระยะเวลา 4 ปีในระดับปริญญาตรี โดยผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับตำแหน่งทางคลินิกที่กว้างขวางเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะพัฒนาทักษะที่จำเป็น สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะครอบคลุมวิชาต่าง ๆ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ การกำหนดการออกกำลังกาย และเทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพ

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้รับการยอมรับ ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัย และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในด้านการศึกษากายภาพบำบัด โดยนักเรียนจะได้ฝึกงานจริงกับผู้ป่วยที่หลากหลาย ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ทักษะการปฏิบัติ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา เพื่อจะช่วยเตรียมพร้อมให้นักเรียนประกอบอาชีพในอนาคต

เมื่อสำเร็จการศึกษาปริญญากายภาพบำบัด ในประเทศออสเตรเลีย ก็สามารถสมัครขอขึ้นทะเบียนวิชาชีพกับ Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) ได้ จะทำให้นักเรียนได้รับความสะดวกในโอกาสการทำงานในประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากคุณวุฒิด้านกายภาพบำบัดของออสเตรเลีย ได้รับการยอมรับระดับสูงจากทั่วโลก

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

ประเภทของหลักสูตร Physiotherapy ในออสเตรเลีย

Bachelor’s in Physiotherapy/Health Science

หลักสูตร Bachelor of Health Science (physiotherapy) มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติทางคลินิกพร้อมการศึกษาเชิงทฤษฎี มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตร Bachelor of Physiotherapy (Hons) และ Bachelor of Rehabilitation Sciences โดยจะได้เรียนเกี่ยกับชีวการแพทย์ กายภาพ และพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งก่อนสำเร็จการศึกษา นักเรียนต่างชาติจะต้องแสดงความรู้ และทักษะกายภาพบำบัดสำหรับการปฏิบัติงานทางคลินิกระดับเริ่มต้น 

Master’s in Physiotherapy

หลักสูตรปริญญาโทกายภาพบำบัด เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ มากมาย เช่น biomechanics, anatomy, physiology, electrophysiology เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนจะได้รับการสอนให้เข้าถึงการประเมินทางกายภาพ วินิจฉัยโรค ดำเนินการบำบัด ออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาทักษะทางคลินิก ซึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมหลังจากเรียนจบ ได้แก่ กายภาพบำบัดทางคลินิก กายภาพบำบัดในเด็ก นักการศึกษาด้านสุขภาพ นักวิจัยเชิงวิชาการ และนักกายภาพบำบัดด้านการกีฬา

Doctorate in Physiotherapy 

ปริญญาเอก ในสาขากายภาพบำบัด จะได้เรียนรู้ถึงความรู้ทางทฤษฎีขั้นสูงในด้านเภสัชวิทยา ความเป็นผู้นำ และการจัดการ เป็นต้น หลักสูตรกายภาพบำบัดระดับปริญญาเอกในออสเตรเลีย มีวิธีการสอนที่เน้นด้านนวัตกรรม โปรแกรมทางคลินิก และการทำวิทยานิพนธ์ที่จะนำเสนอทักษะขั้นสูง เพื่อพร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากเรียนจบนักเรียนสามารถประกอบอาชีพในโรงพยาบาล คลินิก สถาบันวิจัย การสนับสนุนด้านสาธารณสุข และอื่น ๆ

ทุนการศึกษาเรียนต่อ Physiotherapy ในออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียส่วนใหญ่มีการมอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือแก่นักศึกษาเพื่อสนับสนุนทางการเงิน

Scholarship name

Offered by

Award value

Curtin Alumni and Friends International Scholarships

Curtin University

30% off tuition fees

UTS Study Abroad Excellence Scholarship

University of Technology, Australia

$1000-2000

Alfred and Olivia Wyne Memorial Scholarship

University of Queensland

$3000

Excellence Scholarships

La Trobe University

25% off tuition fees

Melbourne Mobility Awards

University of Melbourne

$6000

อาชีพ

หลังจากจบหลักสูตรกายภาพบำบัดในออสเตรเลียแล้ว นักเรียนสามารถลงทะเบียนกับ Board of Physiotherapists ประเทศออสเตรเลียได้ ซึ่งทั้งหมดนี้คืองาน และอาชีพด้านกายภาพบำบัดที่มีความต้องการสูงในปัจจุบัน

Physiotherapists

Physiotherapists ทำหน้าที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย โดยมีความรับผิดชอบ ได้แก่ การจัดตารางการออกกำลังกาย การนวด และการวางแผนการฟื้นตัว เป็นต้น

Osteopaths

นักบำบัดโรคกระดูก คือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้รับการฝึกอบรม ให้รับรู้ถึงสภาวะที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์ โดยความรับผิดชอบคือ การตรวจสอบ วินิจฉัย และรักษาปัญหาสุขภาพต่าง ๆ โดยใช้การบำบัดด้วยตนเอง และการออกกำลังกาย

Neuro Physiotherapist

นักประสาทกายภาพบำบัด เป็นอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมมาซึ่งรักษาอาการทางระบบประสาท เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัว และรักษาการเคลื่อนไหวในการทำงานสูงสุด

Acupuncturist

Acupuncturist คือนักฝังเข็มใช้เข็ม และกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางร่างกาย โดยใช้การบำบัดด้วยการครอบแก้ว การกดจุด การขูดด้วยกัวซา เป็นต้น และวางแผนการบริโภคอาหาร และคำแนะนำในการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

Sports Therapists

นักบำบัดการกีฬา จะใช้ความรู้และทักษะในการรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกาย และฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีสมรรถภาพที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำนักกีฬาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และแผนการรับประทานอาหารที่เหมาะสมอีกด้วย รวมถึงการนวดหรือการบำบัดแบบเบา ๆ เพื่อช่วยจัดการกับปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ค่าตอบแทน

อัตราค่าจ้างนักกายภาพบำบัด โดยเฉลี่ยในออสเตรเลียอยู่ที่ $75,000 ต่อปี ซึ่งเท่ากับ $38.46 ต่อชั่วโมง นักเรียนที่จบใหม่สามารถรับรายได้สูงถึง $71,152 ต่อปี ในขณะที่ผู้มีประสบการณ์สามารถสร้างรายได้สูงถึง $90,000 - $120,000 ต่อปี

Job profile

Average Salary

Physiotherapists

$72,760

Acupuncturist

$80,262

Sports therapists

$104,540

Osteopath

$63,986

Neuromuscular Physiotherapist

$78,250

มหาวิทยาลัยดังด้าน Physiotherapy ในออสเตรเลีย

ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน Physiotherapy ในออสเตรเลียได้จากการจัดอันดับด้านล่างนี้

เรียนต่อ Physiotherapy in Australia

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรกายภาพบำบัด ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร Physiotherapy ในออสเตรเลีย

คุณสมบัติอะไรบ้างที่จำเป็น ในการเรียนกายภาพบำบัดในออสเตรเลีย?

หากต้องการเรียนต่อหลักสูตรกายภาพบำบัด ในออสเตรเลีย จะต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (IELTS - 6.0-7.0, TOEFL- 90-100 และ PTE - 65) พร้อมผลการเรียนดีเยี่ยม หากต้องการเป็นนักกายภาพในออสเตรเลีย จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และลงทะเบียนกับ Physiotherapy Board of Australia

จะเลือกหลักสูตร และสถาบันกายภาพบำบัดที่เหมาะสมในออสเตรเลีย ได้อย่างไร

ในการเลือกหลักสูตร และสถาบันเรียนต่อด้านกายภาพบำบัดที่เหมาะสมในออสเตรเลีย อาจจำเป็นต้องตรวจสอบการจัดอันดับโดย QS World และดูสาขาวิชาเฉพาะที่เปิดสอน นอกจากนี้ยังสามารถเช็คเรื่องค่าเล่าเรียน และทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเสนอให้นักเรียนต่างชาติ

มีโอกาสในการทำงานอะไรบ้าง หลังเรียนจบหลักสูตรกายภาพบำบัดในออสเตรเลีย?

หลักจากเรียนจบนักเรียนสามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดด้านกีฬา นักฝังเข็ม นักกระดูก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น คลินิก การดูแลผู้สูงอายุในที่พักอาศัย โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และศูนย์กีฬา

มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ ที่กำลังเรียนต่อ Physiotherapy ในออสเตรเลียหรือไม่?

มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่กำลังเรียนต่อหลักสูตรกายภาพบำบัดในออสเตรเลีย จากรัฐบาลออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชนอื่น ๆ

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos