หลักสูตร Psychology ในออสเตรเลีย

ข้อมูลหลักสูตรจิตวิทยา ที่ประเทศออสเตรเลีย

Psychology เป็นการศึกษาจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ และพยายามทำความเข้าใจและอธิบายความคิดและอารมณ์ หลักสูตรจิตวิทยาส่วนใหญ่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานจริง วิธีการทดลอง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างทฤษฎี โดยประกอบด้วยการวิจัย วิธีการทางสถิติ และพฤติกรรมของสมอง รวมถึงสาขาวิชาจิตวิทยาต่าง ๆ เช่น อาชญากรรม การศึกษา การประยุกต์ กฎหมาย การจัดการ และนิติวิทยาศาสตร์

การประยุกต์ใช้จิตวิทยาสมัยใหม่ถูกนำมาใช้ในทุกด้านของชีวิต เช่น ชีวิตการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสัมพันธ์ นิติเวช คลินิก และการกีฬา และอื่น ๆ อีกมากมาย

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

ประเภทของหลักสูตร

ออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยา ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาเฉพาะทางต่าง ๆ เนื่องจากสาขาวิชานี้มีกว้างใหญ่ และมีความต้องการนักจิตวิทยาในออสเตรเลียสูง นักเรียนจึงสามารถได้รับโอกาสการวิจัยที่ล้ำสมัย และโอกาสการจ้างงานที่สูงเช่นกัน

Diploma in Psychology

Diploma สาขาจิตวิทยา จะมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองทางสถิติ จิตวิทยา และพฤติกรรมมนุษย์ โดยเน้นที่ประสาทวิทยาศาสตร์ทางคลินิก นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับมนุษย์ ความเป็นพลเมืองโลก และความสัมพันธ์ของมนุษย์

หลักสูตรนี้จะสอนนักเรียนถึงวิธีการช่วยเหลือผู้คนทั้งทางอารมณ์ และจิตใจ นักเรียนสามารถเข้าสู่อาชีพต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการวางแผนในสังคม และการจัดการทรัพยากรของบริษัท หลักสูตรนี้จะเกี่ยวข้องกับวิชาต่าง ๆ เช่น ปัจจัยกำหนดสุขภาพส่วนบุคคล ความยั่งยืน การคิดเชิงวิพากษ์ และนวัตกรรม หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาจิตวิทยาในออสเตรเลียแล้ว นักเรียนสามารถโอนย้ายโดยตรงไปยังปีที่ 2 ของ Bachelor of Psychological Scienceในทุกมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

Bachelor’s in Psychology

ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา ประกอบด้วยวิชา และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการคิดและพฤติกรรม รวมถึงความจำ การเรียนรู้ แรงจูงใจ และอารมณ์ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้เรียนรู้ที่จะสำรวจความผิดปกติทางจิต และบุคลิกภาพ และเข้าใจถึงความสำคัญของการนอนหลับ นิสัยการกินเพื่อสุขภาพ การจัดการความเครียด และอื่น ๆ และหลังจากได้รับปริญญาจิตวิทยาในประเทศออสเตรเลีย นักเรียนจะได้ทำงานในหลากหลายสาขา เช่น การบริการระดับชุมชน การตลาด การสนับสนุนพนักงาน การพัฒนาและการสอน เป็นต้น

Graduate Diploma in Psychology

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาจิตวิทยา จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเปลี่ยนอาชีพ และต้องการมีคุณสมบัติเป็นนักจิตวิทยาโดย Australian Psychology Accreditation Council (APAC) จะทำการอนุมัติและรับรองหลักสูตร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพที่หลากหลาย โดยอาศัยความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ รวมถึงสุขภาพ การศึกษา พาณิชยกรรม เป็นต้น หลักสูตรประกอบด้วยแนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาในสาขาคลินิก ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาการ จิตวิทยาสังคม และชีววิทยา

Master’s in Psychology

ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาในออสเตรเลีย สำหรับนักเรียนต่างชาติจะช่วยให้มีทักษะ และความรู้ทางวิชาชีพหลักที่จำเป็นในฐานะนักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา สุขภาพ กีฬา การออกกำลังกาย และจิตวิทยาการศึกษา

Doctorate in Psychology

ปริญญาเอกสาขาจิตวิทยา เป็นหลักสูตรการวิจัยระดับสูงที่ช่วยให้นักเรียนค้นพบความรู้ใหม่ การกำหนดทฤษฎีหรือการตีความข้อมูล และการวิจัยใหม่ ซึ่งงานวิจัยของนักเรียนจะใช้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับทฤษฎี และแนวความคิดเพื่อพัฒนาวิธีแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติสำหรับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งในการสำเร็จหลักสูตร จะต้องประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ที่เขียนภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช่วยหัวหน้างาน 

ทุนการศึกษา Psychology ในออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียใช้เงินประมาณ $700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปกับทุนการศึกษาทุกปีสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนต่อด้านจิตวิทยาในออสเตรเลีย ซึ่งนี่คือทุนการศึกษาด้านจิตวิทยาชั้นนำบางส่วนในออสเตรเลีย

Scholarship name

Offered by

Award

Australian Psychological Society (APS) Scholarships

Australian Psychological Society (APS)

$1500

Endeavour Postgraduate Scholarship

Australian Government

$272,500

Indigenous Scholarships

Various organisations and universities in Australia

$3000

Malaysia Australia Colombo Plan Commemoration (MACC) scholarships

RMIT University

$10,000

Australian Government RTP Scholarship 

University of Sydney

$37,207

อาชีพ

สำหรับอาชีพในด้านจิตวิทยา ส่วนใหญ่ครอบคลุมถึง 4 ภาคส่วน ได้แก่ การดูแลสุขภาพ การศึกษา การบำบัด และการวิจัย และหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านจิตวิทยาในออสเตรเลีย ก็จะมีทางเลือกการทำงานหลากหลาย ตั้งแต่การปฏิบัติทางคลินิกไปจนถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต ซึ่งออสเตรเลียจะเปิดโอกาสให้นักจิตวิทยา และนักจิตอายุรเวทได้ช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่

ตัวเลือกอาชีพยอดนิยม หลังจากเรียนจบจิตวิทยาในออสเตรเลีย ได้แก่ นักจิตวิทยาคลินิก จิตแพทย์ ผู้จัดการเคส นักจิตวิทยาเด็ก เป็นต้น เงินเดือนโดยเฉลี่ยของนักจิตวิทยาในออสเตรเลียอยู่ที่ $107,220 ต่อปี ผู้สำเร็จการศึกษาจบใหม่จะมีรายได้ประมาณ $94,495 ในขณะที่นักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์สูง จะะมีรายได้สูงถึง $130,351 ต่อปี

ค่าตอบแทน

นี่คือรายการงาน และเงินเดือนอันดับต้น ๆ หลังจากเรียนต่อด้านจิตวิทยาในออสเตรเลีย

Job Profile

Pay Scale

Psychologist

$85,553

Therapist 

$93,066

Clinical Psychologist

$113,504

Forensic Psychologist

$130,000

Organisational Psychologist

$150,000

มหาวิทยาลัยดังด้าน Psychology ในออสเตรเลีย

ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านจิตวิทยา ในออสเตรเลียได้จากการจัดอันดับ top Psychology universities โดย QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

Ranking

University

Acceptance rate

1

The University of Melbourne

70%

2

The University of New South Wales

30%

3

The University of Sydney

30%

4

The University of Queensland

40%

5

The University of Western Australia

38%

6

Monash University

40%

7

Australian National University

35%

8

Macquarie University

54%

9

Queensland University of Technology

40%

10

Curtin University

50%

เรียนต่อจิตวิทยา ที่ออสเตรเลีย

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตร Psychology ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร Psychology ในออสเตรเลีย

ปริญญาจิตวิทยาในออสเตรเลีย ได้รับการยอมรับทั่วโลกหรือไม่?

หลักสูตรที่เปิดสอนในออสเตรเลียได้รับการยอมรับทั่วโลก Australian Psychology Accreditation Council (APAC) จะอนุมัติและรับรองปริญญาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย และรับประกันว่าสถาบันการศึกษาจะมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และข้อบังคับในการประกอบอาชีพแน่นอน

โอกาสการทำงาน หลังจากเรียนหลักสูตรจิตวิทยาด้านการวิจัย ของออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง?

ออสเตรเลียมอบโอกาสที่ดี สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรจิตวิทยา ในการวิจัย ผู้สำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาสามารถรับโอกาสในการทำงานด้านการให้คำปรึกษา จิตบำบัด จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาองค์กร ฯลฯ 

จิตวิทยามีหลักสูตรอะไรบ้าง?

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาเฉพาะทางยอดนิยม ได้แก่ Behavioral Science, Clinical Psychology, Professional Psychology และอื่น ๆ

เรียนจิตวิทยาที่ประเทศออสเตรเลีย ดีหรือไม่?

ออสเตรเลียมีการศึกษาคุณภาพสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก หลักสูตรจิตวิทยาส่วนใหญ่ในออสเตรเลียติดอันดับ Top 30 ของโลก

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos