ข้อกำหนด และเงื่อนไข

1 คำจำกัดความ

1.1 "ผู้ซื้อ" หมายถึงบุคคล หรือองค์กรที่ซื้อหรือตกลงที่จะซื้อบริการจากผู้จัดหา;

1.2 "ผู้บริโภค" จะมีความหมายตามที่อธิบายไว้ในมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติข้อกำหนด Unfair Contract Terms Act 1977;

1.3 "สัญญา" หมายถึงสัญญาระหว่างผู้จัดหา และผู้ซื้อ ในการขายและการซื้อบริการที่รวมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้;

1.4 "บริการ" หมายถึงบริการที่ผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อจากผู้จัดหา;

1.5 "ผู้จัดหา" หมายถึง SI-Australia ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการ studyin-australia.com;

1.6 "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" หมายถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขการขายที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษใด ๆ ที่ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้จัดหา

1.7 "เว็บไซต์" หมายถึง studyin-australia.com

2 เงื่อนไข

2.1 ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภค

2.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะใช้กับสัญญาทั้งหมดสำหรับการขายบริการ โดยผู้จัดหาให้กับผู้ซื้อ และจะมีผลเหนือกว่าเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดจากผู้ซื้อ

2.3 การยอมรับการส่งมอบบริการ ถือเป็นหลักฐานสรุปของการยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ของผู้ซื้อ

2.4 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษใด ๆ ที่ตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย) จะไม่สามารถใช้บังคับได้ เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดหา

2.5 เงื่อนไขพิเศษใด ๆ ที่ใช้กับการให้บริการ จะมีระบุไว้ในกำหนดการของข้อตกลงนี้

2.6 ข้อร้องเรียนใด ๆ ควรส่งไปยังที่อยู่ของผู้จัดหาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5

3 การสั่งซื้อ

3.1 คำสั่งซื้อบริการทั้งหมด จะถือเป็นข้อเสนอของผู้ซื้อในการซื้อบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และขึ้นอยู่กับการยอมรับจากผู้จัดหา ผู้จัดหาอาจเลือกที่จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดก็ตาม

3.2 เมื่อทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ขั้นตอนที่ผู้ซื้อต้องทำเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นนั้น จะมีอธิบายไว้ในหน้าที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์

4 ราคา และการชำระเงิน

4.1 ราคาของบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4.2 ราคาซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะแสดงในตะกร้าสินค้าของผู้ซื้อ ก่อนที่จะยืนยันคำสั่งซื้อ

4.3 หลังจากได้รับคำสั่งซื้อแล้ว ผู้จัดหาจะต้องยืนยันรายละเอียด คำอธิบาย และราคาสำหรับบริการผ่านทางอีเมล พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในการยกเลิก หากผู้ซื้อเป็นผู้บริโภค

4.4 หากมีการปฏิเสธหรือปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ จำนวนเงินที่ค้างชำระจะถือว่าเกินกำหนดชำระ และผู้จัดหาจะมีสิทธิ์หยุด หรือระงับการให้บริการใด ๆ ทันทีจนกว่าจะได้รับการชำระเงิน

5 ประสิทธิภาพของบริการ

5.1 ผู้จัดหาจะต้องเริ่มให้บริการ เมื่อได้รับการชำระเงิน

5.2 ผู้จัดหาจะต้องให้บริการด้วยทักษะ และความเอาใจใส่ตามสมควร อย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้ผู้จัดหาไม่รับประกันว่าบริการจะไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ที่สร้างขึ้น การจัดเก็บ การส่งผ่าน หรือเกี่ยวข้องกับบริการจะสมบูรณ์ ถูกต้อง ปลอดภัย จนถึงวันที่ได้รับหรือส่งมอบอย่างถูกต้อง

5.3 บริการสำหรับ SI-Australia จะเริ่มต้นเมื่อมีการชำระเงิน และดำเนินต่อไป เว้นแต่จะยุติตามข้อ 5.4 และ 5.5

5.4 ภายใต้ข้อ 5.3 ผู้จัดหาอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ (เกี่ยวกับบริการบางส่วน หรือทั้งหมด) ได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน และการชำระเงินใด ๆ ที่ถึงกำหนดชำระยังคงต้องชำระ และหากชำระเงินแล้ว จะได้รับการคืนเงิน

5.5 ผู้จัดหาอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ (เกี่ยวกับบริการบางส่วนหรือทั้งหมด) หรือระงับบริการบางส่วนหรือทั้งหมดทันทีโดยแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ซื้อละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ และการชำระเงินใด ๆ ที่ถึงกำหนดชำระยังคงต้องชำระ และหากได้ชำระเงินไปแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

6 สิทธิของผู้จัดหา

6.1 ผู้จัดหาขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตราคาบนเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ ซึ่งไม่สามารถรับประกันได้ในช่วงระยะเวลาใด ๆ ผู้จัดหาจะต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าราคาถูกต้อง ณ จุดที่ผู้ซื้อทำการสั่งซื้อ

6.2 ผู้จัดหาขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

6.3 ผู้จัดหาจะไม่รับผิดต่อใครก็ตามในการเพิกถอนบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ หรือปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

7 อายุที่ยินยอม

7.1 ในกรณีที่บริการสามารถซื้อได้โดยบุคคลที่มีอายุตามที่กำหนดเท่านั้น ผู้ซื้อจะถูกถามเมื่อทำการสั่งซื้อ เพื่อประกาศว่าตนเป็นผู้บรรลุนิติภาวะที่เหมาะสมในการซื้อบริการ

7.2 หากผู้จัดหาพบว่าผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการสั่งซื้อบริการบางอย่าง ผู้จัดหาจะมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8 กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

8.1 การยกเว้นที่อาจบอกเป็นนัยโดยกฎหมายที่ผู้ซื้อกำลังติดต่อในฐานะผู้บริโภค ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยผู้จัดหา การเยียวยาของผู้ซื้อจะถูกจำกัดอยู่เพียงความเสียหาย ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดจะเกินกว่าราคาของบริการ และผู้จัดหาจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อม อุบัติเหตุ หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ก็ตาม

9 การสละสิทธิ์

การสละสิทธิ์จากผู้จัดหา (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ในการบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ของตนภายใต้สัญญานี้ จะกระทบต่อสิทธิ์ของตนในการดำเนินการดังกล่าวในอนาคต

10 เหตุสุดวิสัย

ผู้จัดหาจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเป็นผลมาจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล และสิ่งอื่น ๆ ที่ยังกล่าวมาไม่หมดคือ เหตุสุดวิสัย การนัดหยุดงาน การล็อคเอาท์ อุบัติเหตุ สงคราม ไฟไหม้ ความล้มเหลวของการสื่อสาร โทรคมนาคม หรือระบบคอมพิวเตอร์ โรงงานหรือเครื่องจักรชำรุด หรือการขาดแคลนหรือไม่มีวัตถุดิบจากแหล่งจัดหาตามธรรมชาติ และผู้จัดหาจะมีสิทธิได้รับการขยายภาระผูกพันตามสมควร

11 การชดเชย

หากข้อกำหนดใด ๆ ในการให้บริการนี้ถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่มีเขตอำนาจ บทบัญญัติดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ และส่วนที่เหลือของบทบัญญัติในที่นี้จะยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป เสมือนว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ มีการตกลงเงื่อนไขกับบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องที่ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ถูกยกเลิก

12 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข

ผู้จัดหาจะมีสิทธิ์แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา แต่สิทธิ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ ซึ่งผู้ซื้อได้ยอมรับเมื่อทำการซื้อ

13 กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของอังกฤษ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของอังกฤษแต่เพียงผู้เดียว

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos